Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

MIASTA DARŁOWO

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

         Budżet Obywatelski to mechanizm partycypacyjny, którego celem jest realizacja projektów, zgłoszonych przez uprawnionych mieszkańców miasta w ramach własnej inicjatywy, które otrzymały pozytywną ocenę formalno- merytoryczną  a następnie zostały wybrane do realizacji  w drodze głosowania powszechnego.

2.      Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku wynosi 200 000,00 zł

3.      Projekty mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w kompetencjach Gminy Miasta Darłowo oraz są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

4.      W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on co do zasady stanowić własność  Miasta Darłowo.

5.      W przypadku zadań publicznych, których realizacja miałaby nastąpić na innym terenie, będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność osób trzecich, wniosek projektowy wymaga wyrażenia pisemnej zgody tych podmiotów.

6.       Zadania finansowane z Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy oraz społeczny np. kulturalny czy sportowy.

7.      Zgłaszający projekt zobowiązany jest do podania szczegółowej kalkulacji zadania            w formularzu zgłoszeniowym do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Kalkulacja powinna uwzględniać:

1)      aktualne ceny wskazanych elementów niezbędnych do realizacji zadania,

2)      koszty merytoryczne realizacji zadania,

3)      koszty obsługi realizacji zadania,

4)      pozostałe dodatkowe ponoszone koszty z tytułu realizacji zadania.

8.      Uprawnionymi do uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego – zgłaszanie oraz głosowanie na wybrane  projekty są mieszkańcy Darłowa, którzy ukończyli 16 rok życia.

9.      Przez mieszkańca rozumie się  osobę zamieszkującą  w Darłowie z zamiarem stałego pobytu, która ukończyła 16 lat.

10.  W procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest akcja  informacyjna             i promocyjna, mająca na celu szczegółowe informowanie mieszkańców o przebiegu procesu i wynikach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

 

  § 2

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.         Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się                        na formularzu zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu                     w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.      Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 PLN brutto i  zawierać kalkulację kosztów, w szczególności: kosztorys projektu przedsięwzięcia, koszt sporządzenia projektu budowlanego, przybliżone koszty dodatkowe związane z realizacją inicjatywy, jeżeli dotyczy   to także koszty budowlane. 

3.      Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, każda z nich wymaga odrębnego formularza. 

4.      Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta Darłowo                                     www.darlowo.pl, na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu www.budzet.darlowo.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego i  Referacie Oświaty i Spraw Społecznych -pokoju nr 8 -  w godzinach pracy Urzędu.

5.      Wypełnione formularze wraz z załącznikami składa się w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta terminie, który znajduje się  w harmonogramie prac Budżetu Obywatelskiego (§ 5 ust. 1 Regulaminu) w formie:

1)      listownie pod  adres: Urząd Miejski w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo;

2)      osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (parter).

6.      Zgłoszenie uznaje się za prawidłowe jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola znajdujące na formularzu zgłoszeniowym.

7.      Wykaz zgłoszonych projektów wraz z ich szczegółowym opisem zawierającym m.in. cele projektu, opis działań, rezultaty realizacji projektu zostanie udostępniony   na stronie internetowej Miasta Darłowo www.darlowo.pl oraz              na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu www.budzet.darlowo.pl

8.      W okresie zgłaszania propozycji projektów- przed ostatecznym złożeniem wniosku konieczna jest konsultacja z Referatem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnym za ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów.

9.      Zaproponowane w formularzu zgłoszeniowym sprzęt oraz materiały niezbędne    do realizacji projektu, powinny posiadać certyfikaty jakości oraz stosowne atesty.

10.  Wnioskodawca nie może wskazać w formularzu zgłoszeniowym bezpośredniego lub pośrednio wykonawcy projektu, który wykonywał by zadanie w przypadku wyboru projektu do realizacji.

11.  Członkowie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, powołani zarządzeniem Burmistrza  nie mogą składać propozycji projektowych w ramach budżetu obywatelskiego.

 

§ 3

OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      W celu oceny formalno- merytorycznej projektów składanych przez mieszkańców Darłowa do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta Darłowo powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem               w składzie:

1) przedstawiciel Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie,

2) przedstawiciel Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Darłowie,

3) przedstawiciel Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie,

4) przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Darłowie,

5)  przedstawiciel Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego                  w Darłowie,

6) przedstawiciel Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego                       w Darłowie,

7) Inspektor ds. Informatyki- Urząd Miejski w Darłowie,

8) przedstawiciel Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Darłowie,

9) sześciu mieszkańców Darłowa indywidualnie zgłaszających swoją kandydaturę (w przypadku większej ilości zgłoszeń kandydatów niż miejsc, kandydaci zostaną wybrani w drodze losowania).

2.      Weryfikacja zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzona pod względem:

1)      formalnym,

2)      zgodności z zakresem zadań własnych gminy,

3)      możliwości realizacji projektu,

4)      kosztów   rzeczywistych,

5)      stanu własności nieruchomości/miejsca –w odniesieniu do projektów             o określonej lokalizacji,

6)      możliwości realizacji projektu w roku budżetowym.

3.      Odrzuceniu przy weryfikacji formalno- merytorycznej podlegają projekty:

1)        zgłoszone po terminie składania ofert,

2)        których przedstawiony koszt na realizację zadania, przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski,

3)        które, po realizacji generowałby koszty niewspółmierne wysokie                w stosunku do wartości proponowanego zadania,

4)        które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami  zagospodarowania przestrzennego oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami,

5)        które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich oraz prawa własności,

6)        które nie zostały skonsultowane z merytorycznie odpowiedzialnym referatem urzędu miejskiego,

7)        które wskazują bezpośrednio lub pośrednio wykonawcę projektu.

4.      W razie stwierdzenia, że formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w  § 2 ust.1 Regulaminu jest niekompletny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wzywa Wnioskodawcę do pisemnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, wyznaczając na to dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

5.      W przypadku braku uzupełnienia informacji, o których mowa                                   w ust. 4   w wyznaczonym terminie projekt ulega odrzuceniu.

6.      W razie stwierdzenia, iż projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów                        w zakresie weryfikacji zgłoszonych projektów według kryteriów określonych               w § 3 ust. 2 pkt 1-6 niniejszego Regulaminu podlega on odrzuceniu.

7.      Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalno- merytorycznej wszystkich zgłoszonych projektów do dnia 14 sierpnia 2018 r.

8.      Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym tworzą „Bazę Projektów Obywatelskich”.

9.      Wszystkie projekty zatwierdzone do głosowania oraz odrzucone –z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie www.budzet.darlowo.pl                      oraz www.darlowo.pl

10.  Projekty ujęte w Bazie Projektów wybierane są następnie przez osoby uprawnione, o których mowa w §1 ust. 8 w głosowaniu powszechnym, w terminie 31 sierpnia - 28 września 2018 r. 

11.  Wraz z  ogłoszeniem Bazy projektów,  o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania w terminie do zakończenia głosowania, który wskazany został w § 3 ust. 10.

 

§ 4

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Głosowanie nad projektami prowadzone będzie w terminie od dnia  31 sierpnia 2018 r.    do dnia  28  września 2018 r.

2.      Głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu interaktywnej  karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.budzet.darlowo.pl, oraz papierowej karty do głosowania, dostępnej w okresie głosowania w Urzędzie Miejskim  w Darłowie, Terminalu Pasażerskim w Darłówku Zachodnim oraz mobilnym punkcie do głosowania.

3.      Głosować można  na 3 projekty.

4.      W głosowaniu można wziąć udział tylko raz, głosując za pomocą Internetu bądź karty papierowej.

5.      Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu jest złożenie go na interaktywnej  lub papierowej karcie do głosowania wraz z uzupełnieniem danych osobowych, zgodnie z wytycznymi.

6.      Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

1)   Na karcie wybrano więcej niż 3 projekty.

2)   Mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz. 

3)   Podane dane osobowe są nieprawidłowe.

4)   Mieszkaniec nie wpisał swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska                         lub numeru  PESEL.

  1. Głos można oddać wyłącznie albo  interaktywnie albo papierowo.  Niedozwolone jest oddanie głosu w dwóch formach jednocześnie.

8.      Publicznymi punktami do głosowania,  w których  istnieje możliwość skorzystania                z komputera i oddania głosu bądź zagłosowania  w formie papierowej  są:        

1)      Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, pokój nr 8, od poniedziałku do czwartku    w godzinach od 7:00 do 15:00, zaś w piątek od 7:00 do 14:00,

2)      Terminal Pasażerski, ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie, w godzinach otwarcia.

3)      Mobilny punkt do głosowania, dostępny w różnych miejscach miasta w czasie trwania głosowania.

9.      Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

10.  Papierowa karta do głosowania jest oznaczona stosownym hologramem, zawierającym informacje, iż dotyczy Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019.

11.  Papierowa karta do głosowania jest dostępna tylko we wskazanych w ust. 8 punktach konsultacyjnych.

12.  Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 16 października 2018 r. poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.budzet.darlowo.pl

  1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, tworzy listę rankingową projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.  Do realizacji zostanie przeznaczonych               5 projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu.

14.  Jeżeli dwa lub więcej projektów otrzymało równą liczbę głosów uprawniających                do wyboru projektu do realizacji, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez zespół ds. budżetu. Z losowania sporządza się protokół.

  1. W każdym dniu  głosowania na stronie internetowej miasta www.darlowo.pl zamieszczane będą  bieżące wyniki głosowania internetowego tj. liczba oddawanych głosów na poszczególne  projekty za pomocą Internetu.
  2. Z jednego adresu IP system głosowania będzie przyjmował maksymalnie 5 ważnych głosów.

17.  Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w trakcie trwania głosowania będzie się odbywało się m.in. w szkołach miejskich, siedzibach Rad Osiedli oraz na terenie innych jednostek organizacyjnych Miasta Darłowo.

 § 5

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujący harmonogram prac:

1)   Składanie projektów: 15 czerwca 2018 r. – 17 lipca 2018 r.

2)   Ocena formalno- merytoryczna złożonych projektów: do dnia  14 sierpnia 2018 r.

3)   Głosowanie przez mieszkańców Darłowa: 31 sierpnia- 28 września 2018 r. 

4)   Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 16 października 2018 r.

5)   Ewaluacja: przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.

 

§ 6

DODATKOWE PROCEDURY FINANSOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

1.        W przypadku gdy łączna wartość pięciu wskazanych projektów, które uzyskały największą liczbę głosów,  będzie mniejsza niż ustalona suma 200 000,00 zł, przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,   pozostałe środki zostaną wydatkowane na inne koszty, niezbędne do realizacji poszczególnych projektów.

2.         W przypadku gdy projekt, który został wybrany do realizacji jest finansowany, w ramach innego programu/projektu, środki przeznaczone na jego realizację zostaną przeznaczone na wykonanie innego zadania, które uzyskało  w dalszej kolejności,  największą liczbę głosów.

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1.         Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 w Darłowie.

2.         Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23. Odbiorcą danych osobowych jest hostingodawca.

3.         Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jarosław Byrwa, e-mail:

4.         Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 (dane służące do obsługi i realizacji projektu).

5.         Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.         Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w procesie Budżetu Obywatelskiego.

7.         Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.