Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

ZMIENIONY ZOSTAŁ HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

 

 

 § 5

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujący harmonogram prac:

1)   Składanie projektów: 15 czerwca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

2)   Ocena formalno- merytoryczna oraz prawna złożonych projektów: do dnia   14 sierpnia 2017 r.

3)   Głosowanie publiczne przez mieszkańców Darłowa: 31 sierpnia- 30 września 2017 r. 

4)   Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 9 października 2017 r.

5)   Ewaluacja: przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.

 

 

 

 

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA DARŁOWO

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Budżet Obywatelski to mechanizm partycypacyjny, którego celem jest realizacja projektów, zgłoszonych przez uprawnionych mieszkańców miasta w ramach własnej inicjatywy, które otrzymały pozytywną ocenę formalno- merytoryczną oraz prawną          a następnie zostały wybrane do realizacji  w drodze głosowania powszechnego.

2.      Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku wynosi 200 000,00 zł

3.      Projekty mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w kompetencjach Gminy Miasta Darłowo oraz są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

4.      W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on co do zasady stanowić własność  Miasta Darłowo.

5.      W przypadku zadań publicznych, których realizacja miałaby nastąpić na innym terenie, będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność osób trzecich, wniosek projektowy wymaga wyrażenia pisemnej zgody tych podmiotów.

6.       Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy oraz społeczny np. kulturalny czy sportowy.

7.      Zgłaszający projekt zobowiązany jest do podania szczegółowej kalkulacji zadania    w formularzu zgłoszeniowym do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Kalkulacja powinna uwzględniać:

1)      aktualne ceny wskazanych elementów niezbędnych do realizacji zadania,

2)      koszty merytoryczne realizacji zadania,

3)      koszty obsługi realizacji zadania,

4)      pozostałe dodatkowe ponoszone koszty z tytułu realizacji zadania.

8.      Uprawnionymi do uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego – zgłaszanie oraz głosowanie na wybrane  projekty są mieszkańcy Miasta Darłowo, którzy ukończyli  16 rok życia.

9.      W procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest akcja  informacyjna  i promocyjna, mająca na celu szczegółowe informowanie mieszkańców o przebiegu procesu i wynikach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

 

  § 2

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.         Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2.      Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 PLN brutto i  zawierać musi szczegółową kalkulację kosztów, m.in. kosztorys projektu przedsięwzięcia, koszt sporządzenia projektu budowlanego, przybliżone koszty dodatkowe związane z realizacją inicjatywy, jeżeli dotyczy  to także koszty budowlane. 

3.      Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, każda z nich wymaga odrębnego formularza. 

4.      Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta Darłowo   www.darlowo.pl, na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu www.budzet.darlowo.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego i  Referacie Oświaty i Spraw Społecznych -pokoju nr 8 -  w godzinach pracy Urzędu.

5.      Wypełnione formularze wraz z załącznikami składa się w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta terminie, który znajduje się  w harmonogramie prac Budżetu Obywatelskiego (§ 5 ust. 1 Regulaminu) w formie:

1)      listownie pod  adres: Urząd Miejski w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo;

2)      osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (parter).

6.      Zgłoszenie uznaje się za prawidłowe jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola znajdujące na formularzu zgłoszeniowym.

7.      Wykaz zgłoszonych projektów wraz z ich szczegółowym opisem zawierającym m.in. cele projektu, opis działań, rezultaty realizacji projektu zostanie udostępniony   na stronie internetowej Miasta Darłowo www.darlowo.pl oraz              na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu www.budzet.darlowo.pl

8.      W okresie zgłaszania propozycji projektów- przed ostatecznym złożeniem wniosku konieczna jest konsultacja z Referatem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnym za ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów. Projekty, które nie zostały skonsultowane podlegają odrzuceniu.

9.      Zaproponowane w formularzu zgłoszeniowym sprzęt oraz materiały niezbędne    do realizacji projektu, powinny zawierać certyfikaty jakości oraz stosowne atesty.

10.  Wnioskodawca nie może wskazać w formularzu zgłoszeniowym bezpośredniego lub pośrednio wykonawcy projektu, który wykonywał by zadanie w przypadku wyboru projektu do realizacji.

11.  Członkowie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, powołani zarządzeniem burmistrza  nie mogą składać propozycji projektowych w ramach budżetu obywatelskiego.

 

§ 3

OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ORAZ PRAWNA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      W celu oceny formalno- merytorycznej projektów składanych przez mieszkańców Darłowa do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta Darłowo powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem               w składzie:

1) przedstawiciel Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie,

2) przedstawiciel Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Darłowie,

3) przedstawiciel Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie,

4) przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Darłowie,

5)  przedstawiciel Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego                  w Darłowie,

6) przedstawiciel Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego                       w Darłowie,

7) Inspektor ds. Informatyki- Urząd Miejski w Darłowie

8) sześciu mieszkańców Darłowa indywidualnie zgłaszających swoją kandydaturę (w przypadku większej ilości zgłoszeń kandydatów niż miejsc, kandydaci zostaną wybrani w drodze losowania).

2.      Weryfikacja zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzona pod względem:

1)      formalnym,

2)      zgodności z zakresem zadań własnych gminy,

3)      możliwości realizacji projektu,

4)      kosztów   rzeczywistych,

5)      stanu własności nieruchomości/miejsca –w odniesieniu do projektów     o określonej lokalizacji,

6)      możliwości realizacji projektu w roku budżetowym.

3.      Odrzuceniu przy weryfikacji formalno- merytorycznej oraz prawnej  podlegają projekty:

1)        zgłoszone po terminie składania ofert,

2)        których przedstawiony koszt na realizację zadania, przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski,

3)        które, po realizacji generowałby koszty niewspółmierne wysokie   w stosunku do wartości proponowanego zadania,

4)        które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami  zagospodarowania przestrzennego oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami,

5)        które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich oraz prawa własności,

6)        które nie zostały skonsultowane z merytorycznie odpowiedzialnym referatem urzędu miejskiego,

7)        które wskazują bezpośrednio lub pośrednio wykonawcę projektu.

4.      W razie stwierdzenia, że formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w  § 2 ust.1 Regulaminu jest niekompletny przedstawiciel Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego wzywa Wnioskodawcę do pisemnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o określone informacje, wyznaczając na to dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

5.      W przypadku braku uzupełnienia informacji, o których mowa   w ust. 4   w wyznaczonym terminie projekt ulega odrzuceniu.

6.      W razie stwierdzenia, iż projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów       w zakresie weryfikacji zgłoszonych projektów według kryteriów określonych   w § 3 ust. 2 pkt 1-6 niniejszego Regulaminu podlega on odrzuceniu.

7.      Pisemną opinię prawną dotyczącą każdego ze zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego wydaje Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Darłowie.

8.      Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wraz z radcą prawnym dokonują weryfikacji formalno- merytorycznej oraz prawnej wszystkich zgłoszonych projektów do dnia 14 sierpnia 2017 r.

9.      Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym oraz prawnym tworzą „Bazę Projektów Obywatelskich”.

10.  Wszystkie projekty zatwierdzone do głosowania oraz odrzucone –z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie www.budzet.darlowo.pl   oraz www.darlowo.pl

11.  Projekty ujęte w Bazie Projektów wybierane są następnie przez osoby uprawnione, o których mowa w §1 ust. 8 w głosowaniu powszechnym, w terminie 31 sierpnia - 14 września 2017 r. 

12.  Wraz z  ogłoszeniem Bazy projektów,  o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania w terminie do zakończenia głosowania, który wskazany został w § 3 ust. 11.

 

§ 4

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Konsultacje (głosowanie powszechne) prowadzone będą w terminie od dnia   31 sierpnia 2017 r.    do dnia  14  września 2017 r.

2.      Uprawnionymi do uczestnictwa w głosowaniu na wybrane  projekty są mieszkańcy Miasta Darłowo, którzy ukończyli 16 rok życia.

3.      Głosowanie powszechne przeprowadzone zostanie przy użyciu interaktywnej  karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.budzet.darlowo.pl, oraz papierowej karty do głosowania, dostępnej w okresie głosowania w Urzędzie Miejskim  w Darłowie oraz w Terminalu Pasażerskim w Darłówku Zachodnim.

4.      Głosować należy  na dokładnie 3 projekty.

5.      W głosowaniu można wziąć udział tylko raz, głosując za pomocą Internetu bądź karty papierowej.

6.      Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu jest złożenie go na interaktywnej  lub papierowej karcie do głosowania wraz z uzupełnieniem danych osobowych, zgodnie z wytycznymi.

7.      Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

1)   Na karcie wybrano więcej lub mniej  niż 3 projekty.

2)   Mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz. 

3)   Podane dane osobowe są nieprawidłowe.

4)   Mieszkaniec nie wpisał swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska    lub numeru  PESEL.

  1. Można zagłosować tylko za pomocą jednej formy tj. interaktywnie bądź papierowo. Niedozwolone jest oddanie głosu za pomocą dwóch form jednocześnie.

9.      Publicznymi punktami do głosowania,  w których  istnieje możliwość skorzystania     z komputera i oddania głosu bądź zagłosowania  w formie papierowej  są:        

1)      Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, pokój nr 8, od poniedziałku do czwartku    w godzinach od 7:00 do 15:00, zaś w piątek od 7:00 do 14:00,

2)      Terminal Pasażerski, ul. Kotwiczna 14, Darłówko Zachodnie, w godzinach otwarcia.

10.  Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.  Papierowa karta do głosowania jest oznaczona stosownym hologramem/pieczątką/napisem, zawierającym informacje, iż dotyczy budżetu obywatelskiego na rok 2018.

12.  Papierowa karta do głosowania jest dostępna tylko we wskazanych w pkt. 9 punktach konsultacyjnych.

13.  Wyniki konsultacji (głosowania powszechnego) zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 25 września 2017 r. poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.budzet.darlowo.pl

  1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, tworzy listę rankingową projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.  Do realizacji zostanie przeznaczonych   5 projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym.

15.  Jeżeli dwa lub więcej projektów otrzymało równą liczbę głosów uprawniających    do wyboru projektu do realizacji, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez zespół ds. budżetu. Z losowania sporządza się protokół.

  1. W każdym dniu  głosowania powszechnego na stronie internetowej miasta www.darlowo.pl zamieszczane będą  bieżące wyniki głosowania internetowego     tj. liczba oddawanych głosów na poszczególne  projekty za pomocą Internetu.
  2. Z jednego adresu IP system głosowania będzie przyjmował maksymalnie 5 ważnych głosów.

 

 § 5

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujący harmonogram prac:

1)   Składanie projektów: 15 czerwca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

2)   Ocena formalno- merytoryczna oraz prawna złożonych projektów: do dnia   14 sierpnia 2017 r.

3)   Głosowanie publiczne przez mieszkańców Darłowa: 31 sierpnia- 14 września 2017 r. 

4)   Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 25 września 2017 r.

5)   Ewaluacja: przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.

 

§ 6

DODATKOWE PROCEDURY FINANSOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

1.         W przypadku gdy łączna wartość pięciu wskazanych projektów, które uzyskały największą liczbę głosów,  będzie mniejsza niż ustalona suma 200 000,00 zł, przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018,   pozostałe środki zostaną wydatkowane na inne koszty, niezbędne do realizacji poszczególnych projektów.

2.         W przypadku wystąpienia okoliczności realizacji któregoś z pięciu zadań, które zwyciężyły w głosowaniu,  w ramach innego programu/projektu, środki przeznaczone na jego realizację zostaną przeznaczone na wykonanie innego zadania, które uzyskało  w dalszej kolejności, po pięciu zwycięskich,  największą liczbę głosów.

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie, Plac Kościuszki 9.

3.      Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest   w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt i biorące udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione.

4.      Po publicznym ogłoszeniu wyników głosowania powszechnego oraz włączeniu projektów wybranych w drodze konsultacji do projektu Budżetu Miasta dane osobowe  z Internetu  zostaną usunięte, natomiast karty papierowe do głosowania zostaną zniszczone.