Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Aktualnie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

 

Pytanie 1 Jaka jest Pana/Pani  opinia o dotychczasowych edycjach  budżetu obywatelskiego Miasta Darłowa?

38 osób na 61 ankietowanych ocenia dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego zdecydowanie pozytywnie. 18 osób wskazuje ocenę raczej pozytywną. 5- ciu ankietowanych nie ma zadania na ten temat.

 

Pytanie 2   Z jakich źródeł informacji na temat Budżetu Obywatelskiego korzystał/korzystała Pan/Pani podczas jego poprzednich edycji? (proszę wskazać dwa najważniejsze źródła).

Kolejno wskazywanymi źródłami informacji na temat Budżetu Obywatelskiego, z których korzystali mieszkańcy podczas poprzednich edycji począwszy od najczęściej wymienianych są:

 •          strona internetowa www.budzet.darlowo.pl lub www.darlowo.pl
 •          lokalna prasa
 •          portale społecznościowe
 •           znajomi
 •          informacje w miejscach publicznych (np. słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń, ulotki).

 

Pytanie 3   Jak ocenia Pan/Pani poszczególne etapy realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego Miasta Darłowa?

·         zgłaszanie projektów – średnia oceny 4,5 /5

·         ocena formalno - merytoryczna oraz prawna zgłoszonych wniosków- średnia oceny 4,36/5

·         głosowanie powszechne mieszkańców średnia oceny 4,22/5

·         ogłoszenie listy projektów do realizacji średnia oceny 4,53/5

·         ewaluacja budżetu obywatelskiego średnia oceny 4,5/5

·         działania promocyjno-informacyjne średnia oceny 4,39/5

Najwyżej ankietowani oceniają etap ogłoszenia  listy projektów do realizacji, następnie  z taką samą średnią klasyfikuje się  etap zgłaszania projektów oraz ewaluacja budżetu obywatelskiego. W dalszej kolejności ze średnią 4,39 ocenione zostały działania promocyjno- informacyjne. Etap oceny formalno- merytorycznej oraz prawnej oceniony został na 4,36.   Najniżej ankietowani oceniają etap głosowania- średnia 4,22.

Pytanie 4   Czy Pana/ Pani zdaniem czas przewidziany na składanie wniosków projektowych tj. 30 dni, jest wystarczający? (proszę  o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi).

Zdaniem 51 osób ankietowanych czas na składanie wniosków projektowych jest wystarczający, natomiast 10 osób uważa, iż jest zbyt krótki.

 

Pytanie 5   Jaka jest Pana/Pani opinia o wzorze  formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu zadania do  budżetu obywatelskiego? (proszę  o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi).

31 ankietowanych ocenia wzór formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu zadania raczej pozytywnie, 23 osoby zdecydowanie pozytywnie. 7 osób nie ma zadania na ten temat. 

 

Pytanie 6 Czy Pana/ Pani zdaniem czas przewidziany na głosowanie tj. 14 dni, jest wystarczający? (proszę  o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi).

Zdaniem 49 osób czas przewidziany na głosowanie jest wystarczający, natomiast 12 osób uważa, że jest zbyt krótki.  

 

Pytanie 7     Jaka jest Pana/Pani opinia o wzorze karty do głosowania  na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego? (proszę  o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi).

27 ankietowanych osób ocenia wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego raczej pozytywnie, 22 osoby zdecydowanie pozytywnie. 1 osoba ocenia wzór karty raczej negatywnie. 11 osób nie ma zdania na ten temat.

 

Pytanie 8      Jaka jest Pana/Pani opinia o głosowaniu przez Internet za pośrednictwem karty interaktywnej dostępnej na stronie www.budzet.darlowo.pl ?

37 ankietowanych wyraża zdecydowanie pozytywną opinię na temat głosowania przez Internet za pośrednictwem karty interaktywnej, 17 raczej pozytywnie. Jedna osoba ocenia głosowanie przez Internet zdecydowanie negatywnie. Sześć osób nie ma zdania na ten temat.

 

Pytanie 9      Jaka jest Pana/Pani opinia o głosowaniu za pośrednictwem karty papierowej dostępnej w wyznaczonych punktach w mieście?

22 ankietowanych wyraża zdecydowanie pozytywną opinię na temat głosowania na projekty za pośrednictwem karty papierowej, 21 raczej pozytywnie. Siedem osób ocenia głosowanie za pomocą karty papierowej raczej negatywnie, dwie osoby zdecydowanie negatywnie. Dziewięć osób nie ma zdania na ten temat.

 

Pytanie 10    Jaka jest Pana/Pani opinia na temat dostępności informacji o zgłoszonych projektach i możliwości zapoznania się z projektami przed oddaniem głosu?

 30 osób, które wypełniły ankietę oceniają dostępność informacji o zgłoszonych projektach i możliwości zapoznania się z nimi przed głosowaniem raczej pozytywnie, 22 osoby zdecydowanie pozytywnie. Trzy osoby oceniły dostępność informacji o zgłoszonych projektach, zakwalifikowanych do głosowania raczej negatywnie. Sześć osób nie ma zdania na ten temat.

 

Pytanie 11 Z iloma propozycjami projektów zakwalifikowanych do głosowania w ubiegłorocznej  III edycji budżetu obywatelskiego Miasta Darłowa zapoznał się Pan/Pani szczegółowo?

25 osób wskazuje, iż zapoznali  się szczegółowo ze wszystkimi propozycjami projektów zakwalifikowanych do głosowania w ubiegłorocznej  III edycji budżetu obywatelskiego Miasta Darłowa. 22 – wóch ankietowanych wskazuje, iż zapoznało się z liczbą projektów od 1 do 5. Osiem osób nie zapoznało się z żadną. Sześć osób wskazuje, iż poznało szczegółowo  od 6 do 10 projektów zakwalifikowanych do głosowania w ubiegłorocznej III edycji budżetu obywatelskiego.

 

Pytanie 12 Jaka jest Pana/Pani opinia na temat pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego?

22 osoby  oceniają pracę Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego raczej pozytywnie, 19 zdecydowanie pozytywnie. 19 ankietowanych nie ma zadania na temat pracy zespołu.

 

Pytanie 13 Co Pana /Pani zdaniem należy zmienić w zasadach Budżetu Obywatelskiego miasta Darłowa w kolejnych edycjach?

Zdaniem 14 ankietowanych należy wydłużyć czas na składanie wniosków, a zdaniem 18 osób wydłużyć czas przeznaczony na głosowanie. 10- ciu ankietowanych wskazuje, iż ważne byłoby zwiększenie działań informacyjnych i promocyjnych o budżecie obywatelskim. 17 osób uważa, iż należy zwiększyć ogólną  kwotę środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Dwie osoby wskazują, iż ważne jest aby zmodyfikowana została forma głosowania.

Pytanie 14  Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór projektów, na które Pan/Pani oddał/a głos w zakończonej edycji budżetu obywatelskiego? (proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi)

Kolejno wskazywane czynniki, które wpłynęły w głównej mierze na podjęcie decyzji o wyborze projektów i oddanie głosu, począwszy od najczęściej wymienianych:

 •           opisy projektów dostępne na stronie www.budzet.darlowo.pl oraz www.darlowo.pl;
 •           chęć poparcia projektów dotyczących mojego osiedla;
 •           informacje rozpowszechnianie w różny sposób przez wnioskodawców;
 •           chęć poparcia projektów promowanych przez org. pozarządowe, szkoły, przedszkola, inne instytucje;
 •          opinie rodziny, znajomych.

Pytanie 15 Jakie działania na rzecz promocji idei budżetu obywatelskiego zdaniem Pana/Pani należałoby podjąć aby zachęcić mieszkańców miasta do składania wniosków i głosowania?

Najczęściej wymieniane działania promocyjne  jakie należałoby podjąć aby zachęcić mieszkańców miasta do składania wniosków i głosowania:

·           rozpowszechnianie informacje na spotkaniach Rad Osiedli;

·      rozpowszechnianie informacji o projektach w wersji papierowej z możliwością przekazywania  ich do skrzynek pocztowych mieszkańców;

·           rozpowszechnianie  informacji o budżecie obywatelskim   w prasie, radio, mediach;

·           organizowanie  spotkań z wnioskodawcami i mieszkańcami, celem prezentacji proponowanych projektów;

·           udostępnianie Informacji o  projektach w miejscach publicznych -ulotki, plakaty.

 

 

METRYCZKA

 

Łącznie ankietę wypełniło 61 osób, w tym: dziewiętnastu mężczyzn i  czterdzieści dwie kobiety.

 

Przedział wiekowy ankietowanych przedstawia się następująco:  

 •           mniej niż 16 lat – 1 osoba ankietowana
 •          w wieku 17- 30 lat -  16 osób  ankietowanych
 •           w wieku 31-45  lat   - 28 osób  ankietowanych
 •           w wieku  46- 65 lat  -  13 osób ankietowanych
 •            więcej niż 65 lat    - 3 osoby ankietowane. 

 

Forma udziału osoby ankietowanej w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego:

 • 43 osoby na 61 ankietowanych wskazało, iż brało udział w głosowaniu.
 • 13 osób wskazało, iż nie uczestniczyło w procesie budżetu obywatelskiego.
 • 5-ciu ankietowanych wskazało, że uczestniczyło w procesie budżetu poprzez złożenie projektu.