Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP
Slide 3 Slide 1

 Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy V  edycję  Budżetu Obywatelskiego. Projekty zrealizowane  i będące w trakcie realizacji  w ramach poprzednich edycji przyczyniają się do polepszania jakości życia mieszkańców naszego miasta oraz  wpływają pozytywnie na jego wizerunek i estetykę. Budżet Obywatelski wspiera lokalne inicjatywny oraz przyczynia się do zwiększenia udziału mieszkańców miasta w życiu publicznym.

Jestem pewien, że kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak poprzednie zakończy się sukcesem oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dobrobytu ogółu mieszkańców naszego miasta.

 

    

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie BO.

Spotkania Zespołu ds. BO

Spotkania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019

Przydatne linki

Informacje i dobre przykłady budżetów obywatelskich w kraju.

Konsultacje projektów

Zapraszamy serdecznie do konsultacji przygotowywanych projektów do BO na rok 2019 z pracownikami Urzędu Miejskiego.

HARMONOGRAM 

PRAC PROJEKTU BO

DARŁOWSKI BUDŻET

PARTYCYPACYJNY

Etap 1

Składanie projektów: 15 czerwca 2018 r. – 17 lipca 2018 r.

Etap 2

Ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektówdo dnia 14 sierpnia 2018 r.

Etap 3

Głosowanie: 31 sierpnia-28 września 2018 r. 

Etap 4

Realizacja

Zapraszamy serdecznie do konsultacji przygotowywanych projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 z pracownikami niżej wymienionych referatów Urzędu Miejskiego, celem wyboru określonej tematyki zgłaszanego projektu oraz aspektów z nią związanych.

 

NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE BUDOWLANE,  GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

 

Nazwa referatu

Zadania referatu

Przykładowa tematyka zgłaszanego projektu

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

·       prowadzenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta,

·       prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, dzierżawą, użytkowaniem wieczystym użyczeniem lub inną formą użytkowania nieruchomości gminnych,

·       nadawanie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości,

·       tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy Miasta,

·       realizacja sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta,

·       współpraca z inwestorami w zakresie przygotowania geodezyjnego terenów pod inwestycje i obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta,

·       zadania w zakresie rozwoju gospodarczego miasta.

·  działania promujące tereny inwestycyjne,

· sprzedaż lokali w budynkach będących własnością Miasta, 

· projekty mające na celu rozwój gospodarczy Miasta

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

·      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych,

·      oczyszczanie miasta,

·      utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego,

·      utrzymanie cmentarzy komunalnych,

·      modernizacja i zarządzanie siecią dróg lokalnych miejskich,

·      organizowanie i nadzorowanie targowisk i miejsc targowych,

·      organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,

·      nadzorowanie działalności jednostek komunalnych w zakresie realizacji zadań statutowych.

· plany budowy chodników, ulic,

· remonty ulic, 

· budowa miejsc parkingowych, 

· remont (wymiana) nawierzchni alejek, chodników, 

· plan stworzenia oświetlenia osiedlowego, 

· budowa przejścia dla pieszych,

· remont trasy spacerowej, rowerowej,  

· wymiana wyposażenia i doposażenie lokali w budynkach stanowiących własność Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJE I INTEGRACJA EUROPEJSKA

 

Nazwa referatu

Zadania referatu

Przykładowa tematyka zgłaszanego projektu

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji

·     sprawowanie funkcji inwestora infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej zasobu Miasta,

·     prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych, związanych z inwestycjami Miasta oraz inwestycjami i remontami jednostek podporządkowanych,

·     prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków  niezbędnych dla rozwoju Miasta,

·     realizacja projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.  

· inwestycje infrastruktury komunalnej, 

· inwestycje drogowe, 

· inwestycje budowlane z infrastrukturą techniczną,  

· projekty infrastrukturalne, 

· zagospodarowanie terenu, 

· remonty, wykończenia nieruchomości użytku publicznego np. przedszkoli, szkół, 

· inwestycje budowlane tj. hale sportowe, rekreacyjne, ośrodki kultury,

· modernizacja obiektów sportowych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej,

· ścieżki rowerowe

  

OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE

 

Nazwa referatu

Zadania referatu

Przykładowa tematyka zgłaszanego projektu

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

·  prowadzenia szkół i przedszkoli,

·  nadzorowanie działalności instytucji kultury,

·  współdziałanie z organizacjami i klubami sportowymi,

·   nadzór nad działalnością jednostek realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i pomocy społecznej,

·  wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i prowadzenie zbiórek publicznych,

·  udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

·  kontrola realizacji zadań przyznanych organizacjom pozarządowym.

·  zajęcia dla dzieci i młodzieży,

· organizacja bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla szkół,

·  kursy korzystania z komputerów, Internetu dla seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

·  wspieranie osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technologicznych,

·  promowanie aktywności kulturalnej młodych ludzi oraz wzbudzanie zaangażowania w życie społeczne miasta,

·  warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej.

 

PROMOCJA MIASTA

 

Nazwa referatu

Zadania referatu

Przykładowa tematyka zgłaszanego projektu

Biuro Promocji Miasta

·   budowanie spójnego wizerunku Miasta,  

·   promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Miasta,

·   realizacja polityki informacyjnej,

·   organizowanie udziału Miasta w przedsięwzięciach promocyjnych w kraju i za granicą,

·   koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi,  

·   koordynowanie działalności instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania związane z promocją Miasta.

·  działania promujące wizerunek miasta Darłowo,

·  promocja sfery turystycznej miasta Darłowo,

· organizowanie działalności kulturalnej Miasta np. festiwale filmowe, teatralne.

 

OCHRONA PRZYRODY, TERENY ZIELONE

  

Nazwa referatu

Zadania referatu

Przykładowa tematyka zgłaszanego projektu

Stanowisko ds. ochrony środowiska

·   utrzymanie i urządzanie terenów zielonych,

·   ochrona środowiska,

·   nadzorowanie zadań w zakresie melioracji szczegółowej,

·   gospodarka wodno-kanalizacyjna.

 

·   zagospodarowanie terenu zielonego,

·   tworzenie pasów oraz parków zieleni,

·    pielęgnacja/konserwacja zieleni dla Miasta,

·   pielęgnacja zieleni na terenach przy osiedlowych,

·   zagospodarowanie nieużytków.

 

 

JAK WPROWADZIĆ BUDŻET OBYWATELSKI?

Czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku.

WNIOSKI Z INNYCH MIAST

Osobom zainteresowanym złożeniem projektu budżetu obywatelskiego, przedstawiamy propozycje składanych wniosków przez mieszkańców innych miast naszego kraju.